Kraftringen Produktion AB - Kundcase

En fokuserad kommunikation med Wistbo Driftportal


Kraftringen Produktion AB ansvarar för energiproduktionen inom Lunds Energi Koncernen. Företaget har cirka 50 medarbetare och har verksamhet i Lund, Lomma, Eslöv och Klippan. För att förbättra kommunikationen mellan anställda på alla anläggningar vände man sig till Wistbo Information för att hitta en lösning. Det blev Wistbo Driftportal.

Anläggningar på olika platser


Historiskt har driftorganisationen utgått från Lund för att sedan ha vuxit och kopplat samman olika nät och anläggningar. Eftersom merparten av driftorganisationen sitter i Lund byggde kommunikationen till största delen på telefonkontakt till huvudanläggningen. Överlämningen mellan skiften upplevdes som bristfällig eftersom det försvann information ”på vägen” och många anteckningar i till exempel drift- och processkontrollen hamnade på olika ställen. Ett annat viktigt skäl till att man från ledningens sida önskade komma tillrätta med kommunikationen var att man ville öka personalens förståelse för helheten; att alla anläggningar inom organisationen påverkar varandra.

”När man har en organisation som sitter geografiskt åtskilda så blir det lätt att man känner sig lite utanför. Vi ville undvika en vi och dom känsla.”

Det fanns ingen given struktur i hanteringen av informationen inom verksamheten; det fanns svårigheter med att särskilja ”allmän” information från det som var viktigt. I verksamheter som kraftvärmeanläggningar hålls många möten som rör driften där viktiga frågor tas upp och stora mängder information presenteras. Problemet har varit att förmedla informationen från dessa möten till alla berörda på ett enkelt och säkert sätt, eller som Andreas Lagerblad uttryckte det:

”Vi skulle vinna mycket på att bryta ut viktig information från möten och tydliggöra det som är viktigt för driften på en lämplig plats.”

Driften beställer underhållet av anläggningarna och här krävdes det en förbättring av rutinerna för att driftpersonalen skulle kunna få en snabb och korrekt överblick över beställda och utförda underhållsarbeten.


En lyckad kommunikation

Driftchefen, Andreas Lagerblad, på Kraftringen Produktion hörde talas om Wistbo Information genom erfarenhetsutbyte med andra inom branchen. Wistbo Information kontaktades för att utföra en behovsanalys.

Kraftringen Produktion bestämde sig därefter för att använda Wistbo Driftportal i sina anläggningar. Numera är anläggningarna i Lund, Lomma, Klippan och Eslöv sammankopplade genom Wistbo Driftportal och kommunikationen fungerar mycket bättre. Daglig rapportering via telefon till huvudanläggningen sker fortfarande, men stöds av Wistbo Driftportal som blir den naturliga samlingsplatsen.

Informationsflödet sker på ett tillförlitligare och säkrare sätt. All kommunikation dokumenteras i Wistbo Driftportal och det är lätt att gå in i systemet och snabbt ta reda på vilken typ av information som är aktuell. Implementeringen av Wistbo Driftportal gick mycket smidigt. Man beslutade att skynda långsamt och började med att använda två moduler i första stadiet; Händelserapporter och Utrustningsrapporter. Medarbetarna tog emellertid själva initiativet att ta in fler moduler i snabbare takt än förväntat och nu används de flesta modulerna i Wistbo Driftportal.

Nöjd personal och nöjda kunder 

Wistbo Driftportal är idag ett gemensamt och oumbärligt verktyg för kommunikationen mellan medarbetare, driftpersonal och driftledningen på anläggningarna inom Kraftringen Produktion AB. Alla finner ett stöd i Wistbo Driftportal och känner sig tryggare i vetskapen om att viktig information kommer fram oförvanskad och i tid. Man slipper dessutom logga in i många olika system för att skapa sig en totalbild. Nu får driftpersonalen en tydlig bild över vilka störningar som underhållsavdelningen har ansvaret för att lösa, klar statistik över hur ofta jouren har kallats ut och över vilka problem som uppkommer ofta.

”Vi har fått ett enhetligt informationssystem för driften som hjälper oss att sortera upp informationen på ett tydligare sätt.”

En stor fördel med Wistbo Driftportal är att det har blivit enklare att särskilja information som rör driften från annan information. Det har blivit lättare att fokusera på rätt sak. Driftstatusen i Wistbo Driftportal ger dessutom en snabb överblick över samtliga anläggningar vilket har lett till att de anställda på de olika anläggningarna har en gemensam helhetssyn på verksamheten.


"Utvecklingen har fortsatt och vi bygger nu vidare på Wistbo Driftportal på vårt eget sätt"

Katrin Rosenbäck, driftsäkerhetsingengör på Kraftringen Produktion AB

Fakta om Kraftringen Produktion AB

Ägare: Lunds Energi Koncern
Antal anställda: 51 personer på fyra driftscenter; Lund, Lomma, Eslöv och Bjärred
Verksamhet: Energiproduktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el
Kunder: 50 000 privat- och företagskunder

Vill du veta mer om detta case?